Hovedseksjon

Ulike ansvarsområder i bistand

Bostedsskole, Utadrettet tjeneste og foresattes ansvarsområder i bistanden

   1.1   Vetland Utadrettet tjeneste sitt ansvar i bistanden

 •    svare på henvisninger som bostedsskoler sender til Vetland Utadrettet tjeneste.
 •    skrive svarbrev og samarbeidskontrakt som sendes til bostedsskolen. 

Vetland Utadrettet tjeneste sitt ansvar utover de disse to punktene varierer ut fra bostedsskolenes melding i henvisningsskjema. Det vil si at punktene dere kan se i eksemplene under varierer ut fra skolens bestilling. 

Eksempler på to ulike søknader og Vetland Utadrettet tjeneste sitt ansvar av bistanden

       Bostedsskolen har søkt om bistand til observasjon og tiltaksvurdering, veiledning og observasjon, teknisk bistand og annet (møter, samtaler med elev og klasse om tema hørselstap):

 •   pedagogisk og metodisk innehold med tanke på barnets hørselstap.
 •   observasjoner i forkant av veiledning og tiltaksvurdering.
 •   samtaler med skolens ledelse og barnets kontaktlærer.
 •   gjøre avtaler om observasjon og veiledning – informere bostedsskolen om at de må gi foresatte informasjon om når vi kommer til skolen.
 •   bestille hørselsteknisk utstyr – kontakt med foresatte i forbindelse med dette.
 •   gi tilbakemelding til skolens ledelse/sosiallærer dersom vi opplever at skolen ikke har mulighet til å
 •   gi eleven et likeverdig opplæringsbehov som er tilpasset elevens behov (herunder hørsel).
 •   invitere elever og foresatte til eventuelle elevkurs.
 •   gi skolen informasjon om kurs som tilbys via Vetland Utadrettet tjeneste. Herunder kurs til lærere, assistenter, AKS-ansatte, sosiallærere og ledere i Osloskolen.
 •   bistå på møter som vi blir innkalt på, herunder overgangsmøter, ansvarsgruppemøter ol.
 •   vedlikehold av teknisk utstyr.

        Vetland Utadrettet tjeneste sitt ansvar til bostedsskoler som kun har søkt om teknisk bistand:

 •   samtaler med skolens ledelse og barnets kontaktlærer før bestilling av teknisk utstyr.
 •   bestille hørselsteknisk utstyr – kontakt med foresatte i forbindelse med dette.
 •   vedlikehold av teknisk utstyr.

   1.2   Veisøkende skoles ansvar av avtalen: 

        Oppdatering av informasjon

 •   kontaktinformasjon til skolen – herunder kontaktlærere og hvem UT skal kontakte ved avtaler om veiledning på skolen.  
 •   gi UT nødvendige tilganger i Websak.
 •   gi informasjon om adresseendringer hvis eleven flytter.
 •   gi informasjon hvis det er bytte av kontaktlærer i klasser hvor UT er inne for å veilede.
 •   sende skriftlig informasjon til UT hvis skolens behov for bistand endres i løpet av skoleåret.

        Observasjoner, veiledning, møter:

 •   avklare hvem i ledelsen som har det overordnede ansvaret for at veiledningen gitt av UT blir fulgt opp.
 •   legge til rette for at UT kan komme til skoler for observasjon og veiledning.
 •   ta kontakt hvis det er behov for ytterligere bistand utover det som er meldt i henvisningsskjema til UT.
 •   legge til rette for at lærere har mulighet til å delta på veiledningsmøter som blir avtalt.
 •   innkalle foresatte til møter/veiledningsmøter hvor UT skal bistå.
 •   Informere foresatte om tider hvor UT skal til skolen for å observere, veilede og delta på møter.

         Teknisk utstyr og pedagogisk tilrettelegging i klasserommet

 •   sikre at tiltak og anbefalinger UT kommer med, blir fulgt opp og gjennomført.
 •   sikre at lydutjevningsanlegg blir benyttet av alle. lærere/assistenter som er inne i klasser som har dette utstyret. Dette gjelder også AKS og vikarer.
 •   sikre at alle som skal bruke lydutjevningsanlegget er sikre på bruken av dette. Dette igjennom å sende personalet på teknisk kurs på NAV hjelpemiddelsentral.
 •   ta kontakt med audiotekniker/audiopedagog på UT hvis det er problemer med lydutjevningsanlegget.
 •   sende skriftlig dokumentasjon til UT hvis teknisk utstyr blir ødelagt/stjålet/borte med en beskrivelse av hva som er borte slik at vi har mulighet til å etterbestille.
 •   gi beskjed innen gitte frister for flytting av teknisk utsyr for neste skoleår. Det vil komme informasjon om dette i april/mai 2020.

     1.3   Foresattes ansvar
 • ta kontakt med bostedsskolen hvis det oppstår noe i forbindelse med elevens skolegang.
 • gi informasjon til bostedsskolen om elevens hørselstap.
 • gi informasjon til bostedsskolen om elevens behov for tilrettelegging.
 • følge opp elevens faglige utvikling hjemme.
 • ta kontakt med bostedsskolen hvis eleven forteller hjemme at lydutjevningsanlegg o.l. ikke brukes.
 • bruke ukeplanene aktivt – forberede barnet på hva som skal skje i løpet av dagen etter, og hva som har skjedd på skolen.