Tjenesten - UT

Hvordan få hjelp fra oss:

Under skolealder: Bydelen må sende søknad: Henvisningsskjema for barn under skolealder (førskolebarn) bydelene

Skole: Bostedsskolen må bruke: Henvisningsskjema for grunnskolen (bostedsskolen)

Startpakke

Et tilbud til foresatte som har barn med nyoppdaget hørselstap. Deler av startpakken kan gis som veiledning til personalet i barnets barnehage

Informasjon om hørselshemning
Orientering om tilvenning av høreapparat og cochlea implantat (CI)
Veiledning i samspill og kommunikasjon med barn med hørselshemning
Hvordan kan barnet utvikle lytteevnen?
Hvordan kan vi hjelpe barnet med å utvikle et språk?

Informasjon om ulike språkkoder: talespråk, Norsk med tegnstøtte, tegnspråk
Orientering om ulike opplæringstilbud til hørselshemmede barn
Orientering om rettigheter i forhold til spesialpedagogisk hjelp

Informasjon om rettigheter som hørselshemmet

  

Barn 0-6 år

Vi gir spesialpedagogisk hjelp etter barnehagelov §19A

Direkte arbeid med barnet 

Veiledning til foresatte og personalet i barnehager 

Observasjon, kartlegging og utarbeidelse av spesialpedagogisk plan  

Oppfølging ved overgang barnehage – skole 

Bistand og veiledning ved bruk av hørselsteknisk utstyr i barnehagen 

Akustisk måling i barnehager 

Samlinger for barn og foresatte

 

Pedagogisk/metodisk kurs for pedagogisk personale og assistenter i barnehager og fagsentre

Tilbud om teknisk kurs i regi av Hjelpemiddelsentralen

 

Barn og unge fra 6- 16 år

Sammen med bostedsskolen har Utadrettet tjeneste som oppgave å gi den enkelte elev trygghet som hørselshemmet og sikre et likeverdig opplæringstilbud

Faglig bistand til bostedsskolen

Pedagogisk og metodisk veiledning til bostedsskolen ved ledelse, pedagogisk personale, assistenter og ansatte ved aktivitetsskolen

Tilbud om halvdags teknisk opplæringskurs for pedagogisk personalet, assistenter og ansatte ved aktivitetsskolen på bostedsskolen. Kurset er i regi av Hjelpemiddelsentralen

 

Pedagogisk- metodisk kurs for pedagogisk personalet, assistenter, spesialpedagoger og ansatte ved aktivitetsskolen.

Tilbud om elev- og foresattekurs på Vetland skole og Ressurssenter for hørselshemmede. Elevkurs på Vetland tilbys hvert år.

Ivaretakelse av overgangen barnehage – skole, barneskole-ungdomsskole og grunnskole – videregående skole

Kartlegging av lyd og taleoppfattelse
Bistand og veiledning ved vurdering av hørselsteknisk utstyr til bruk i bostedsskolen
Innstallering og vedlikehold av hørselsteknisk utstyr i bostedsskolen
Akustiske målinger av undervisningsrom

 

Samarbeidspartnere

Hørsel og Språksenteret for førskolebarn
Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
Fagsentrene i bydelene
Oslo universitetssykehus Rikshospitalet
Akershus Universitetssykehus
NAV Hjelpemiddelsentral i Oslo og Akershus
Statlige kompetansesentra for syn, hørsel og tale
NSHP – Nasjonalt senter for hørsel og psykisk helse