Hovedseksjon

Informasjon om vårt tilbud til bostedsskolene

Utadrettet tjeneste bistår grunnskoler i Oslo som har hørselshemmede elever. Bistanden er systemrettet, dvs at vi ikke jobber direkte med eleven, men retter oss mot personalet som jobber med og rundt eleven. Herunder kontaktlærere, skolens ledelse, sosiallærere og assistenter.

    Hensikten med bistanden er:

 • å heve kompetansen til personalet på skoler med hørselshemmede elever – pedagogiske og sosiale konsekvenser av et hørselstap.
 • å være med på å sikre at hørselshemmede elever i bostedsskoler har et likeverdig opplæringstilbud som er tilpasset deres behov.  

For å få bistand må bostedsskolen søke om dette. Vetland Utadrettet tjeneste bistår ikke hørselshemmede elever i Osloskolen der hvor bostedsskolen ikke har søkt.

    Hvilken bistand kan bostedsskolene få:

 • Observasjon og tiltaksvurdering- innebærer at audiopedagog eller audiotekniker fra Vetland Utadrettet tjeneste observerer lærere og eleven i klasserommet eller skolens område og gjør en vurdering av hvilke pedagogiske, fysiske, tekniske og organisatoriske tiltak som bør settes inn med tanke på elevens hørselstap.
 • Observasjon og veiledning - innebærer observasjon av lærere og elev i klasserommet eller skolens område og pedagogisk og metodisk veiledning av ansatte som jobber med og rundt eleven, herunder både skolens ledelse, sosiallærer, assistenter, faglærere og kontaktlærere.
 • Veiledning uten observasjoner på bostedsskolen – innebærer veiledning igjennom ulike veiledningskurs gitt av Vetland Utadrettet tjeneste. Alle veiledningstimene gjennomføres i sin helhet hos Vetland Utadrettet tjeneste i Vetlandsveien 79.
 • Bistand teknisk utstyr- innebærer å søke på teknisk utstyr til den enkelte elev, utprøvning, montering, flytting og vedlikehold av teknisk utstyr.
 • Møter (møter, samtaler med elev og klasse) - innebærer at audiopedagog fra Utadrettet tjeneste kan innkalles til samarbeidsmøter, ansvarsgruppemøter, tverrfaglige møter og overgangsmøter, samt ha samtaler med eleven og elevens klasse om tema hørselstap. 

    Viktige presiseringer angående bistand:

 • Bostedsskolene får bistand ut fra innsendt henvisningsskjema (merk at det kan søkes på alle tjenester som er listet opp i henvisningsskjemaet). Hvis det søkes om for eksempel teknisk bistand, men ikke noe annet, mottar ikke bostedsskolen veiledning, observasjon eller kan kalle audiopedagog på møter. For å få denne bistanden må det da sendes inn ny søknad om bistand i Websak.
 • For å få veiledning direkte på bostedsskolen må det søkes om observasjon og veiledning.
 • Skoler som søker om veiledning og ikke observasjon vil få alle veiledningstimene igjennom ulike veiledningskurs innenfor tema hørselstap. Veiledningskursene gjennomføres i sin helhet hos Vetland Utadrettet tjeneste i Vetlandsveien 79.

    Omfang av bistand

 • Bistand fra Vetland Utadrettet tjeneste innebærer et omfang på inntil 6 avtaler i løpet av et skoleår. 2 av avtalene er i alle tilfeller forbeholdt kursdeltakelse.
 • Avtaler er ikke timebaserte, én avtale kan f.eks. innebære både observasjon, veiledning, samtale med eleven og møte på samme dag.
 • Antallet avtaler kan ikke overstige 6 avtaler i løpet av ett skoleår.
 • Skoler har mulighet til å sende inn nytt henvisningsskjema ved ønske om å utvide type bistand, men det utvider ikke omfanget på inntil 6 avtaler i løpet av ett skoleår.
 • Elever som følges opp av Vetland Utadrettet tjeneste vil få tilbud om å delta på eventuelle elevkurs. Deltakelse på disse kursene, som gjelder elev og elevens foresatte, medregnes ikke i de inntil 6 avtalene. Disse kommer i alle tilfeller i tillegg.