Hovedseksjon

Strategisk plan

Oppsummering av strategisk plan 2024:
Visjon for Vetland skole ”VETLAND – I MESTRINGENS TEGN”

Vår visjon er basert på følgende grunnverdier;
KVALITET – KREATIVITET – RESPEKT – STOLTET – IDENTITET

Vetland skole gir opplæring i og på tegnspråk etter §2-6 til elever fra 1.-10 trinn. På VGS gis tilbud til elever med §3-9, og elever som har behov for alternativ supplerende kommunikasjon og visuell tilnærming.
Den strategiske planen for 2024 er utarbeidet på grunnlag av evaluering av fjorårets plan. Skolen viderefører sitt arbeid tilknyttet elev- og læringsperspektivet.

Vetland skal vektlegge arbeidet med de grunnleggende ferdighetene, å kunne lese, å kunne regne, å kunne skrive og digitale og muntlige ferdigheter.
Muntlige ferdigheter tilknyttet §2-6 innebærer i tillegg, å kunne avlese tegnspråktekst og å kunne produsere tegnspråktekst.

Skolen skal ha høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elevs faglige, språklige og sosiale utvikling og motivere til kreativitet, læring og mestring.
Den aktive tegnspråklige eleven skal være det overordnede målet for 2024. Elevene skal delta aktivt og elevstemmen skal i større grad fram.

Alle elever har rett til et trygt og godt læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring og som er fritt for mobbing, vold og trusler. Vetland viderefører skolens arbeid med relasjonskompetanse og et trygt skolemiljø. Skolens grunnverdier gjenspeiles i skolemiljøplanen og danner grunnlaget for det holdningsskapende arbeidet ved skolen.

Vetland fortsetter samarbeidet med OsloMet og skal fokusere på tegnspråklig bevissthet, didaktikk og økt kompetanse hos elever og ansatte.