Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget skal sikre at skolen har et systematisk arbeid for et godt skolemiljø, både fysisk og psykososialt. SMU skal være et rådgivende organ for skolen i saker knyttet til dette. Ved hver grunnskole skal det være et skolemiljøutvalg. I skolemiljøutvalget skal elevene, foreldrerådet, de ansatte, skoleledelsen og kommunen være representert. Foreldre og elever skal til sammen ha flertall i SMU. Skolemiljøutvalget skal arbeide for å øke deltakelsen fra elevene, foreldrene, skolen og de ansatte i arbeidet med skolemiljøet. Skolemiljøutvalget kan gi råd, tips og ideer og be skolen om konkrete tiltak for å bedre skolemiljøet. For eksempel kan SMU behandle trivsels – og elevundersøkelsene og se hva som kan forbedres på skolen ut fra de svarene som er kommet inn. SMU kan følge opp og se at forbedringer blir gjort. Det velges nye representanter fra elevrådet og foreldrerådet (FAU) ved skoleårets begynnelse. Representantene velges for et skoleår. SMU har rundt fire møter i skoleåret. Vedlagt kan du lese mer om SMU.

For skoleåret 2020/21 er det følgende representanter i SMU:
Leder: Siv Fosshaug (ass.rektor).
Nestleder: Aina Therese Fossum (foreldrerepresentant)
Sekretær: Hans-Nikolai Hammeren (elevrepresentant)
Medlemmer: Nada Haitham Jarada (elevrepresentant), Cathrine Aspelund (foreldrerepresentant), Vidar Vevik (kommunalrepresentant) og Pia Nyborg (sosiallærer)