Hovedseksjon

Om Vetland skole

På Vetland skole får elevene opplæring i og på tegnspråk etter Opplæringsloven §2-6 i grunnskolen og §3-9 på videregående skole. Skolen har en flott beliggenhet nær Østmarka og samlokalisert med Oppsal skole. På Vetland går det elever fra hele Oslo og nærliggende kommuner, og vi er pr.dags dato over 90 elever og rundt 75 ansatte.

Som elev på Vetland skole får du:
- Undervisning i og på tegnspråk

- Mulighet til å utvikle kommunikative, faglige og sosiale ferdigheter i     samhandling med andre elever og voksne i et tegnspråklig miljø

- Høyt utdannede pedagoger og personale med høy tegnspråklig kompetanse

Vetland skole består av flere avdelinger:

1.-10.trinn:
Elevene fra 1.-10.trinn får opplæring etter Opplæringsloven §2-6. Elevene følger alle ordinære fagplaner i Kunnskapsløftet 2020 med unntak av fire fag som har egne læreplaner:

- Norsk for elever med tegnspråk
- Norsk tegnspråk
- Engelsk for elever med tegnspråk
- Drama og rytmikk for elever med tegnspråk

Aktivitetsskolen (AKS) er et tilbud før og etter skoletid for 1.-7.trinn.

På AKS er elevene sammen på tvers av klassene fra 1.-7.trinn. I ferier gjør vi mange spennende aktiviteter/turer.

 

1.-13.trinn:
- Skolen har en egen avdeling for elever fra 1.-10.trinn med ulike typer   funksjonsnedsettelser/multifunksjonshemming. Elevene har i tillegg et   hørselstap og får opplæring etter §2-6.
- Vetland har en videregående skole, med et skoletilbud knyttet til   hverdagslivstrening. Her jobbes det med de grunnleggende ferdighetene.   Tilbudet er for elever som følger Opplæringsloven §3-9 og for elever som har   behov for alternativ supplerende kommunikasjon i sin undervisning. Det er   ikke et krav om at eleven må følge §3-9, men det er et krav om at eleven har   helhetlig behov for spesialundervisning, etter Opplæringsloven §5-.1
- Videregående skole har også et etter-skoletilbud(EST) for sine elever. Alle   elevene som går på Vetland VGS, kan søke om tilbudet gjennom sin   koordinator/ansvarsgruppe. Det er bydelen som avgjør om eleven får   innvilget tilbudet og inngår da en kontrakt med skolen. Etter-skoletilbud er en   forlengelse av tilbudet på skolen. Man driver med læringsstøttende   aktiviteter som er knyttet til hverdagsliv. 

Hørselsteamet, utadrettet tjeneste:
- Vetland har en avdeling for utadrettet tjeneste som bistår rundt 80 hørselshemmende barn i barnehage og omtrent 200 elever i Osloskolen
Mer innformasjon om Hørselsteamet finner du under Veiledning og kurs.

 

Vetland - i mestringens tegn; Som skole er vi opptatt av følgende grunnverdier:
Kvalitet - kreativitet - respekt - stolthet - identitet.
Vetland vektlegger arbeidet med de grunnleggende ferdighetene gjennom hele skoleløpet. Skolen har høye ambisjoner og forventninger til den enkelte elevs faglige, språklige og sosiale utvikling og motiverer til kreativitet og læring. Elevene skal delta aktivt og elevstemmen skal fram. Alle elever har rett til et trygt og godt tegnspråklig læringsmiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og som er fritt for mobbing, vold og trusler. Skolen er opptatt av et godt samarbeid mellom hjem og skole, og FAU har flere arrangementer.
Se skolens strategiske plan for mer informasjon.

 

Universitetsskole:
Vetland er universitetsskole og samarbeider med OsloMet om kvalitet i lærerutdanning. Gjennom samarbeidet gir dette Vetland økt tegnspråklig bevissthet og kompetanse både hos elever og ansatte.

<