Hovedseksjon

Fraværsregler

Elevene i videregående skole har møteplikt til alle timer på alle
årstrinn. Det gjelder i utgangspunktet for våre elever også, selv om
de ikke skal ha vitnemål med karakterer.
Til forskjell fra grunnskolen kan du ikke søke om permisjon i
videregående skole. Se retningslinjene her

Fraværsgrensen er 10%. Alt fravær, uavhengig av grunn, skal i
utgangspunktet telle med, men det regnes ikke som fravær dersom
du er borte på grunn av en rettighet du har etter Opplæringsloven.

    Ved fravær:
        Eleven/foresatte/verge skal melde fra om fravær til kontaktlærer samme
        dag. Da vil fraværet føres som legitimert. Dersom man ikke gir beskjed,
        føres fravær som udokumentert. Både legitimert og udokumentert fravær
        teller inn på fraværsgrensa.

FRATREKK AV FRAVÆR ETTER 10-DAGERSREGELEN
Hovedregelen i forskrift til opplæringsloven § 3-47 er at alt fravær skal føres på
kompetansebeviset for videregående opplæring.
Eleven/verge kan imidlertid kreve at inntil 10 skoledager i et opplæringsår ikke
føres på kompetansebeviset dersom det kan dokumenteres at fraværet skyldes
gitte årsaker som for våre elever er: helse- og velferdsgrunner

Gyri Nævdal
Avdelingsleder Vetland VGS