Hovedseksjon

Søknadsprosess spesialpedagogisk bistand

Nye rutiner for videre oppfølging av Vetland Utadrettet tjeneste:

- Pedagogisk fagressurs i bydelen har ansvar for å innkalle til et avsluttende Startpakkemøte hvor barnets behov for videre oppfølging diskuteres. På møtet skal følgende personer/instanser være representert:

  • Pedagogisk fagressurs i bydelen
  • Barnets foresatte
  • Ansvarlig audiopedagog (Informasjon om hvilken audiopedagog som skal innkalles står i Startpakkenotat)
  • PPT  (informasjon om hvem i PPT som skal innkalles står i Startpakkenotat)
  • Eventuelt representant fra barnets barnehage
  • Andre instanser som er aktuelle.
  • Pedagogisk fagressurs i bydel har ansvar for å skrive et referat fra møtet. På møtet vil PPT gi et muntlig sakkyndig råd som skal innlemmes i referatet. På bakgrunn av dette referatet kan pedagogisk fagressurs i bydelen sende en henvisning til Vetland Utadrettet tjeneste for ytterligere oppfølging.
  • Dersom det vurderes at barnet har behov for ytterligere spesialpedagogisk hjelp, utover det Vetland Utadrettet tjeneste kan tilby, sender pedagogisk fagressurs i bydelen en henvisning til PPT for sakkyndig vurdering for spesialpedagogisk hjelp etter §31 og/eller rett til tegnspråkopplæring etter §38 .
  • Etter gjennomført møte kan pedagogisk fagressurs i bydelen søke Vetland Utadrettet tjeneste om bistand i henhold til tilrådning fra PPT. Nytt vedtak fra bydelen må foreligge før Vetland Utadrettet tjeneste kan følge opp barnet videre.

 

Søknadsskjema tjenester fra spesialskolene:

Søknad om ulike tjenester fra spesialskolene 1(4351870).pdf