Hovedseksjon

Informasjon om tilbud

Hørselteamet bistår førskolebarn fra 0-6 år som har et hørselstap. Hos førskolebarn kan det ytes bistand både til barn som er hjemme og til barn som går i barnehage.

Startpakke – første steg i bistanden til førskolebarn med et hørselstap.

Tilbud til foresatte i Oslo kommune som har barn med et nyoppdaget hørselstap. Startpakkens omfang er 7 ½ time.

Startpakken kan gis individuelt eller i gruppe med andre familier i samme situasjon.

Deler av startpakken kan gis som veiledning til personalet i barnets barnehage.

Etter fullført startpakke gjennomføres et avsluttende startpakkemøte sammen med PPT, fagsenteet i bydelen, foresatte, audiopedagog og barnehagen, hvor det blir gjort en vurdering av behovet for videre bistand av hørselsteamet.

Bistand etter Startpakken

Dersom det er behov for videre oppfølging består bistanden av modellveiledning og veiledning til laget rundt barnet.
Nytt mandat - laget rundt barnet
 

Den 01.08.2021 fikk Vetland ved Utadrettet tjeneste nytt mandat fra Utdanningsetaten. Dette innebærer noen endringer i bistanden til barn under skolepliktig alder. Utadrettet tjeneste vil fra høsten 2021 i større grad vektlegge viktigheten av å styrke laget rundt barnet. For barn som har hatt direktehjelpstimer vil bistanden nå endres til modellveiledning. 

Hva er modellveiledning:
Modellveiledningen innebærer at nærpersoner til barnet må være aktivt til stede sammen med audiopedagog i arbeidet med barnet. Det forutsettes at 1 personal fra barnehagen eller 1 foresatt er til stede i økten, og det omfatter samtaler/veiledning før og etter økt med barnet. Målet er at personal og foresatte kan videreføre elementer fra økten i eget samspill med barnet utenom modellveiledningen.
Modellveiledning kan gjennomføres med 1 barn eller i en gruppe med barn.

 Øvrig:

  • Kurs til pedagogisk personale, støttepedagoger og ledelse i barnehager i Oslo
  • Tilbud om eventuelle besøksdager hvor man møter andre barn med hørselstap og deres foresatte
  • Samarbeid med ulike instanser
  • Deltakelse på eventuelle ansvarsgruppemøter
  • Ivaretakelse av overgang barnehage - skole