Hovedseksjon

Skolens historie

I 1916 ble det fattet vedtak om å plassere tunghørtklassene på Ila skole fordi det var den eneste skolen med ledige lokaler. Lærerinne Jacobine Rye fikk ansvar for undervisningen ved Oslo Tunghørtskole. Elevene skulle ha det samme pensumet i de forskjellige fag som i byens alminnelige folkeskole. Elevtallet i hver klasse skulle ikke overstige 15. Elevene skulle plasseres i en halvsirkel om lærerinnen, og det skulle tales med høy, klar stemme, men man skulle ikke skrike. Det ble brukt høreslange (hørerør). Fra ca 1930 ble Tunghørtskolen vurdert skilt ut med egen administrasjon. Skolen ble også vurdert flyttet til Møllergata skole.

I skoleåret 1953/54 ble det opprettet en døveklasse på Tøyen skole for barn som kom fra kommunens barnehage for døve i Pipervika. Denne klassen ble senere overflyttet til Ila skole.

I 1974 ble hørselsklassene omorganisert til egen skole på Ila med egen administrasjon og fikk navnet Skolen for hørselhemmede. I starten var det ikke mye teknisk utstyr eller hjelpemidler for undervisning av hørselshemmede. Etter hvert som slikt utstyr ble tilgjengelig, kom også bygningens begrensninger som "spesialskole" tydeligere fram. Det store flotte huset på St. Hanshaugen hadde dårlig akustikk, og det var dårlige forutsetninger for å gjøre bruk av teleslyngeanlegg.

Plassering av hørselshemmede elever på Ila skole var ment som en midlertidig ordning fram til skolemyndighetene fant egnende lokaler. Flere ulike skoler og plasseringer ble vurdert. Etter flere runder i ulike politiske fora ble Oppsal skole lansert som et nytt sted for spesialskolen. Der var det en branntomt, og autistene som holdt til der skulle snart få sitt eget ressurssenter. Bygging av skole for de hørselshemmede var blitt en hastesak, og 21.6 1989 vedtok Oslo bystyret at "(...) bygging av skole for hørselshemmede settes i gang umiddelbart og som planlagt".

Et spennende og lærerikt samarbeid med Oppsal skole startet på mange ulike plan for å forberede samboerskap med Oppsal og utarbeide Tvillingskolemodellen. Høsten 1991 flyttet skolen til Oppsal.